udvikling af Grund motorik

Gennem denne motoriske læreproces i hele barndommen, udvikles Grund motorik. Den trænes/styrkes ved at barnet deltager i forskellige ’grundlege’ (Sparke lege, fangelege, kastelege, gemmelege)

Når Grund motorik er udviklet kan barnet: gå, hoppe, kravle, stå, sidde, løbe, krybe, trille, kaste/gribe.

Når kroppen med dens sanser og motorik er ’på plads’, og vi har lært os selv at kende, er modnet, hviler vi i vores krop. Vi ved hvem vi er. Vi er ’klar’ og har overskud til at lære noget mere fagligt, som at lære bogstaver, tal, lære at læse, regne, skrive mm.[1] Vi er klar til at lære Færdigheder.grundmotorikken udvikles gennem bla lege og er basis for mere krævende aktiviteter

Færdighederne læres via træning og øvelse, eksempler er : Cykling, Fodbold, Rulleskøjter, ja alt med ’rekvisitter’ , også i slås projektet er der en række færdigheder der læres, og der indgår rekvisitter. (svømme, plaske er både grundlege og færdigheder.)

Evnen til at koncentrere sig, kommer senere end udviklingen af sanser, og motorik. Koncentration er viljestyret og er som alt andet en færdighed man skal lære ved at træne det.

Men kroppen skal først ha ’lært og glemt’ alle grundlæggende ting om sig selv.

Barnet modnes og de præfrontale områder i hjernen (blok 1, ’direktøren’) er måske modnet, men hvis de ikke trænes af omgivelserne, vil barnet ikke lære at arbejde systematisk og koncentreret. Koncentrationen trænes ved at stille krav til at barnet bliver ved med de opgaver man gir det, og samtidigt husker at vise barnet anerkendelse og belønning. Måden man kan se om de præfrontale områder er udviklede og klar til træning er ved at lægge mærke til om barnet udvikler sig med øget koncentration, udholdenhed, selvkritik og evne til opgave strukturering. Hvis barnet ikke udvikler sig, er de præfrontale områder ikke klar, og barnet viser impulsiv/uplanlagt adfærd

Først når kroppen kan selv, får den øje på det ydre og da bliver opmærksomheden rettet udad. Det er her læringen om omverdenen kan starte.

Når barnet har udviklet sin grund motorik og nogle forskellige færdigheder, når det til et stadie hvor det kan bruge sin kreativitet. Ved at kombinere de forskellige færdigheder

For at et barn kan blive et ’populært barn’[2] må barnet kunne indordne sig under reglerne for en leg, og bidrage via sin kreativitet til fornyelse i legen.

Kreativiteten opstår når færdighederne ’sidder på rygraden’, ’er lært og glemt’

Færdighederne bliver nærmest som en slags reflekser , reflekser der dog er afhængige af situationen. Og det er gennem ’arbejde’ med konkrete opgaver og udfordringer at der læres noget. Der kræves aktiv deltagelse.

[1] Som jo ’kulturligt’ beviseligt er en nødvendighed for at klare sig og få en god social position i et stadigt mere videns baseret samfund.

[2] Schaffer social udvikling side 382-388

vestibulærsansen, kroppens balanceevne

balanceevne består af Indre sanser, (kropslige sansesystemer), også kaldet ’basale sanser’:

Labyrintsansen/ vestibulærsansen/ ligevægtssansen/ lodliniesansen, balanceevne (’kært barn mange navne’)

er placeret i øret, og udvikles allerede i fosteret. Både dets egne og moderens bevægelser udvikler det. Sansen registrerer vores stilling i rummet og hjælper os med at holde balancen. (om end forskellige sanser skal samarbejde for at holde kroppen i balance, (f.eks. synssans, følesans samt muskel/led sans)

Rent fysisk er labyrintsansen placeret ved det indre øre og består labyrintsansen (se figur 10 næste side) af tre væske fyldte buegange i forskellige planer, disse har receptorer og ændringer opfattes ubevidst af hjernen hvorved der registreres ændringer i retning og hastighed af hovedets bevægelser.styres af det autonome nervesystem, kaldes også vestibulærsansen

Alle bevægelser påvirker dette system, og ’bevæger’ os også psykisk.

Langsom bevægelse (blive vugget, gå langsomt) ,bevirker at musklerne slappes, og vi oplever beroligelse[1]. Hurtige og /eller kraftige bevægelser (karruseller, rutschebaner etc.) gør at musklerne spændes og vi oplever at blive anspændte og ophidsede[2].

Gennem bevægelse oplever og lærer mennesket at mærke sin egen ’jordforbindelse’ og at blive forankret og centreret i egen krop ved at lære at blive ’gode venner’ med tyngdekraften.

Sansen af tager desværre hvis den ikke benyttes, og ældre mennesker der ikke opsøger oplevelser der giver denne sans stimulation, kan opleve at de lettere bliver svimle ved hurtige at rejse sig op, ved dans, køre bil mm. [3]

Det vestibulære system virker i praksis ubevidst og opretholder den rette muskelspænding i kroppen, hjælper med at udvikle en hensigtsmæssig faldreaktion (væsentlig i slås legen, og når vi går på f.eks. Glat underlag), og sørger for at fornemme hovedets orientering/fastholde øjets fokus, mens vi f.eks. ruller rundt. Det er Væsentligt med en veludviklet vestibulær sans, også i slås legen. Slås legen vil også påvirke og skulle benytte sig af denne sans.

[1] I centralnervesystemet(CNS) er der en funktion der kaldes ’det autonome nervesystem (ANS)’ det er uden for viljens kontrol (autonomt!). Ved afslapning aktiveres en funktion af ANS der kaldes den parasympatiske del. Når dette system er aktivt øges aktiviteten i maven og tarme. Der stimuleres bla. Til øges produktion af spyt og mave saft. Parasympatisk aktivitet giver bla. reduceret puls og blodtryk. Og påvirker stofskiftets hastighed, blodsukker niveau, mineral omsætning, vækst mm. Kilde: bla. Politikens anatomiske atlas, Den forunderlige krop, jysk fobiskole , m.m

[2] I centralnervesystemet(CNS) er der en funktion der kaldes ’det autonome nervesystem (ANS)’ det er uden for viljens kontrol (autonomt!). Ved øget aktivitet i sanser og motorik aktiveres en funktion af ANS der kaldes den sympatiske del. Dette sker via udskillelse af hormoner via binyre marven (adrenalin(’kamphormonet’) og noradrenalin) direkte i blodbanen, vi oplever på et splitsekund at få større mængder af energi til rådighed. Systemet er beregnet til kortere varende krisesituationer, og er en del af menneskets ’kamp/flugt beredskab. Frygt, vrede og fysiske anstrengelser giver endvidere øget aktivitet i de sympatiske nerver. Pulsen stiger, blodtrykket stiger, svedproduktionen øges, og feks udvider pupillerne sig og man føler sig svimmel/ defus. Føde omsætningen nedsættes, og hårende rejser sig over hele kroppen. Ved længere varende krisetilstande udskilles der endvidere cortisol fra binyre barken som påvirker stofskiftet af feks sukker fra leveren og fedt forbrændingen påvirkes. Kilde: bla. Politikens anatomiske atlas, Den forunderlige krop m.m.

[3] Fysioteapeut bachelor opgave om Fysioterapi til patienter med vestibulære dysfunktioner http://www.esbfys.dk/fysesb/hovedopgave/mkk-h00a.doc ** links dødt **

hvad er slådslege og hvad udvilkes hos deltagerne del 2

fortsat fra tidligere artikel.. dyrets aggressive reaktion’ deres lov, og en strategi der i vores ’medbestemmende’ kultur må siges at være ’ikke i orden’. I praksis frigøres forskellige hormon stoffer (via signalstoffer fra hypofysen), b.la. Adrenalin og kortisol direkte i blodbanen. Den sympatiske[1] del af det autonome nervesystem er nu aktiveret. Der opstår flere virkninger i kroppen. (se fodnote 22 og 23 for mere.) kroppen indstilles på kamp, og hukommelsen skærpes på de områder der har betydning for at overleve de opståede trusler.

Det ser ud til at være en rigtig gode muligheder for af lære at håndtere disse automatiserede reaktioner gennem slås legende. Hertil kommer muligheden for udvikling af hensigtsmæssige coping strategier der gir gode sociale relationer, og basis for det ’gode liv’. Tænk på i slås legens hede, at de mærker pulsen øges, og at man bliver stakåndet, og får en sær svimlende fornemmelse i hovedet, og at det i øvrigt går over bagefter. Eller opleve at man bliver såret og krænket og bliver vred, og virkeligt oplever ’kamp hormonernes virke’. Det er at lære sig selv at kende, på en sund fysisk/psykisk måde. Det kræver selvfølgeligt at pædagogerne søger for at bearbejde de problematikker der opstår og giver ros for den ’rigtigt udførte kamp’ og den gode empatiske adfærd. Fortælle barnet at det ikke handler om at vinde eller tabe men om at være –> være med. Måske vinder barnet en anden gang.

Barnet spejler både de voksnes reaktions måder og også deres kammeraters. De ser måske hvordan et andet barn får sin vilje ved at blive vredt og har fået et positiv ’gevinst’ for det. Som f.eks. at tage magten fra den voksne der ikke ku klare aggressionen. Eller nogle andre børn vælger af frygt at følge det aggressive barn, fordi de er bange for at gå imod det, hvorved et andet barn kan tolke at det aggressive barn er et stærkt og populært barn. Barnet øver sig så muligvis senere i at gøre det samme.

Det er med udgangspunkt i den antagelse at aggression er tillært, at disse slås projekter/rollespil har deres berettigelse. Også selvom der er middelalderlige undertoner. Der vil ’filosofisk set’ kunne udvikles en helt ny verdens orden, hvis alle lærte at reagere fornuftigt på deres oplevede frustrationer. En måske utopisk tanke udledt af denne antagelse er at vold, krig og flere psykiske sygdomme ville miste deres ’arnested’. Ved den sanse motoriske udvikling og kropsbundne identitets udvikling.

En summeren af barnets erfaringer via slåslege:

Kropserfaringer, om egen styrke, smidighed, balance evne, kondition, og bevægelsernes koordination, som fører til erkendelser.

Sociale erfaringer, om den andens krop, om hvordan man behandler den anden, om hvad der er rimelig adfærd og hvad der er fair, respekt, samarbejde, strategi, og måske nye venner.

[1] den modsatte side kaldes den parasympatiske del og klarer ’restitutionen’, gen opbygger energi reserver, reparere beskadigelser, tilbage stiller kroppen til afslappet tilstand. Se mere under fodnote 22 og 23

hvad er slådslege og hvad udvikles hos deltagerne del 1

Slås lege: hvad handler det om, hvilke udviklings og erkendelses muligheder er der .

Slås legene går ikke ud på at indøve bestemte slås teknikker, eller fald teknikker. Men slås legen handler om ’bevægelseshandling’, som indgangsvinkel til udvikling af personligheden. Slåslegene udvikler personen til at få en bedre forståelse af sig selv og af den anden (altså modparten i legen). Lege hvor der slåses er meget intense og fysisk krævende. Det er en aktivitet det giver mange krops erkendelser. Som i alle andre lege er også kroppen i centrum i slåslege. Via kroppen og sanserne, møder barnet omverdenen og finder sine muligheder men også sine begrænsninger.slådslege træner empati, evner, relatitetssans, motoorik og meget mere. Læs mere om Michael Blumes slådslegeprojekter på homosapiens.cc

Gennem de sansmæssige/kropslige erfaringer og de erfaringer de gør sig socialt, foregår der via perception en bevidst tankemæssig (kognitiv) erkendelse. Erkendelser som senere indgår i barnets handle strategier. (Raundalen, 199, s101f)

Det er vigtigt at barnet udvikler empati for den anden. Dette kan opnås gennem slåslege, idet alle sanser skærpes i den intense kamp. Barnet får en positiv oplevelse af egen krop, og en følelse af mestring og ’værd’. Og vi kan måske forvente at dette smitter af på indstillingen til den anden i kampen. En større respekt for denne anden som en hel person, og ikke bare en anden som en barnet bare kan slå, sparke og skubbe, som i den nyeste version af et computerspil, ’kill version 100000’.

Eksempler på Slåslegens mål:

  • At lære børn at kæmpe en ærlig kamp
  • At de lærer at kæmpe hensynsfuldt
  • At de selv kan regulere og dømme en kamp
  • At få direkte kropserfaringer

Slås lege handler også om at lære at møde den anden, og sammen finde de ’gode’ værdier og regler, så alle bliver respekterede og værdigt kan trække sig tilbage fra legen. Også hvis det er en fra en større klasse der udfordres. Så laver man bare en regel om at den ældste har et handicap.

Her er man blevet ramt på benene og kan kun kæmpe med overkroppen, det ku også ha været den voksne der havde fået det handicap at sku sidde på knæ.

Eksempler på regler:

  • Kæmp med hinanden ikke mod hinanden
  • Kæmp fair, ikke slå sparke knibe kradse bide. Ikke slå i hovedet, skridtet, brystet
  • Råbes der stop, skal man stoppen med det samme
  • Tag øjenkontakt og spørg modstanderen ’er du klar’ inden kampen begynder, sig ’tak for kampen’ bagefter.
  • Respekter dommerens afgørelser, eller hvis han/hun stopper kampen

Slåslegene kan bruges til ’socialisering’ af ellers forbudte ’drifter’[1] i dag som det at vise aggression. Aggression som vi ka konstatere at børn ’ser’ meget af i spil og i medier, bliver til billeder som fastfryses i hjernen, uden nogen kropslig erfaring for hvad der er muligt, eller hvordan det opleves. Eller hvor meget skade et slag gør. Og hvor ondt det gør på en selv, er jo den stærkeste sanse erfaringer barnet kan gøre sig. Det ’smarte’ ved slåslege er at det ikke kun er for ’de vilde drenge’. Alle kan deltage, som herunder hvor to piger (en fra børnehaveklassen og en fra 2. klasse)

Slås legen er en måde at arbejde symbolsk med grundproblematikken med at overleve. At angribe og forsvare. At gå imod og trække sige tilbage, flygte væk. Eller ’fryse’ fast, falde, blive fastholdt og komme fri igen. At kunne være i fastlåste situationer og sige til og fra i alle mulige situationer, kæmpe for sin ret, er basalt for at klare sig, og basale færdigheder for at gå fri af vise psykiske lidelser.

Nyere forskning[2] har vist at aggression er noget tillært, og altså en coping strategi vi har mulighed for at indlære, idet vi er ’født fleksible og med evnen til at indlære tanke, føle og kropslige reaktionsmønstre’[3].

Evnen til at udføre aggressive handlinger har vi alle, den er nedarvet i os, og er lokaliseret dybt inde i hjernen i det limbiske system. [4]Vi er alle født med en funktion i det autonome nervesystem som kaldes ’kamp/flugt responsen’. Jeg er fristet til at kalde funktionen et instinkt, og fristet til ud fra det syn at sige at børn er tættere på deres naturlige medfødte uinstinkter og dertil knyttede kropsreaktioner end voksne.[5] Så hvis de ikke lærer andet end urinstinkterne til at klare sig med, jamen så bliver ’dyrets .. forsættes i næste artikel..

slådslege, identitets udvikling og skemata

I slådslege sker der en sanse og motorisk udvikling gennem arbejdet med slås lege, og svær produktion og i kampen.

Disse slåslege virker ind på børnenes identitets oplevelse, deres selvforståelse og de tanker de kan gøre sig om sig selv og deres muligheder i verden. Altså basal antagelser(skemata) om deres virke og værd i verden => selvværd. Deres selvfølelse kan styrkes, men opblæsthed og illusioniske ideer om egen styrke står også for fald i sådan en leg.
Heldigvis kan man ikke løbe væk fra den man er, og det illusioniske barn vil få en mere jordnær og kropsforankret opfattelse af sig selv, som kan give barnet en solid forankring i kroppen og som holder bedre i længden, når barnet måske møder ’krisetider’. ’Det ved hvem det er og hvad det kan og ikke kan’at slåds med andre i en defineres og kontrolleret rammen hjælper til at se ens muligheder og begrænsninger i en fysisk virkelighed

Udviklingen af sanserne og motorikken er helt basale for at lære at mestre kommende udfordringer og skabe meningsfulde kontakter til andre. At opbygge et godt socialt netværk, hvor mennesket kan boltre sig med at udforske og lære om ’alt mellem himmel og jord’ . I fællesskabet, i en meningsfuld sammenhæng og i tryghed til at ’jeg kan klare de udfordringer der kommer, jeg kan lykkedes selv og sammen med andre’.

Sanserne er input og motorikken er output, efter en bearbejdning i hjernen.

Slåslege arbejder med kroppen/sanserne og skaber kropslige erkendelser. Og skærper bla. koncentrationsevnen, Barnet forankrer sig bedre i sig selv, og får bedre overskud til at lære. Da det direkte gavner barnets evne til at lære, gavner det skolen. Det gavner skolen ved at give engagerede/koncentrerede, elever der er bedre til at fortolke andres signaler. Det giver mere ro (mindre konflikter) og mulighed for øget faglighed. Det gavner samfundet. Og individet selv.

Perspektiver og utopier.

Jeg stødte ind i andre interessante ting undervejs i projektet, nemlig om vi mon ved at fokusere på at udvikle sanser og motorik på individniveau (med meget mere dannelses fokus her), simpelthen kan komme vold og uretfærdig misbrug til livs, begrænse udviklingen af psykiske lidelser, og måske skabe en bedre og mere ’kærlighedsfyldt’ (forstående, rummende og accepterende) verden. Blot ved at lære barnet sin krop godt og grundigt at kende. Og imens det foregår, de andres kroppe.

Nyere forskning viser at aggression er indlært, altså noget vi kan arbejde aktivt med at udgå at lære børn, og noget vi også kan aflære voksne. Aggression er altså ikke noget vi lider af som art.

Børn har en umiddelbar tilgang til livet, og går ud og prøver det af[1], og vi voksne har enorm ’magt’ over hvilke adfærdsformer vi tillader og hvilke værdier vi oplever som væsentlige for at børnene kan overleve og klare sig godt. Det er i den nærmeste udviklingszone[2] at barnets læring foregår, i en interaktion med en kyndig voksen

Men hvad nu hvis vi lærer dem noget der ikke er nødvendigt mere. Lærer dem at det er godt at konkurrere, og vinde. Hædrer sportsfolk for at skabe idoler og identifikations modeller, at det er godt at stræbe efter at få høje karakterer. Og at dem der får dem, får de højeste stillinger, og med lov i hånd i demokratiets navn, kan bestemme over dem der ikke ku klare ’kampen’, og derved bestemme ’livets lege’ for det store flertal. Med Markedskræfterne og love/regler. (Okay i mange sportsgrene som

[1] Tænk på barnet i trods alderen, dette barn er netop modnet så meget at frontallapperne er blevet aktive (ansat direktøren i blok 1) og barnet eksperimentere med at sige nej, og se hvad der sker ved det for at lære, ikke for at være umuligt og trodsig.

[2] Ifølge vygotsky, han mener at det kun er indenfor den nærmeste udviklingszone at kognitiv forandring kan foregå. Idet barnet kun tør være usikkert og åbne netop over for disse nærmeste personer. ’schaffer social udvikling’ side 285

den taktile sans

Følesansen: ’den taktilesans’:

Fungere med andre sanser og aldrig alene.

Her registreres: Berøring, Tryk, Varme/kulde, Smerte, struktur

Sanse receptorer der opdager dette, sidder over hele kroppen, de sidder tættest omkring munden, finger spidser, og kønsorganer.

At røre ved og blive berørt har en stor betydning for tryghed og udvikling. Sanse indtryk fra fra følesansen er de mest betydningsfulde impulser man som menneske modtager og giver. Via følesansen får man sine bedste og værste oplevelser.taktie sanser, følesansen

Følesansen er væsentlig for vores overlevelse og lærings evne. Følesansen beskytter os så vi undgår skader, tænk på hvad der ville ske hvis vi ikke kunne mærke vi brændte os når vi stikker fingrene ind i et stearin lys. Her er der ikke tid til at tænke først, det limbiske system dybt inde i hjernen sørge for at vi får trukket hånden til os i en fart. Som en refleksiv handling.

Ved hjælp af følesansen undersøger vi verden og erkender den via forskellige oplevelser.

Via følesansen oplever vi i praksis kroppens grænser. Eller sagt på en anden måde: hertil rækker jeg, og der er det ’andet’, hvilket hypotetisk vil spille ind på vores identitetsoplevelse.

Gudrun Gjersing skriver[1] : ’hvis et menneske er i ubalance (fysisk eller psykisk) og lukker det af for omverdenen, og lysten til at opsøge berøring eller oplevelser der har med det at føle at gøre.’ Dermed er der skabt grundlag for vanskeligheder for dette barns udvikling, trivsel og læring. Selv et anerkendende skulderklap kan virke som et ’chok’ eller negativt for dette barn[2]. (tese: ’nørden er hermed på vej i sin egen verden’) Det naturlige barn vil gerne røre ved, sidde ved.

I slås legen kommer man på en legende måde i nærkontakt med den anden, Mærker tyngden, slag, hud mod hud.

[1]Gudrun g: Side 61 nederst

[2] Artikel at connie nissen (ergoteapeut) om at ’børste børn’ med taktil skyhed

http://adhd.dk/